Przejdź do treści
podkluczyk.pl » Regulamin serwisu podkluczyk.pl

Regulamin serwisu podkluczyk.pl

I) Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług elektronicznych Serwisu.
 2. STRONY – Użytkownik oraz Operator.
 3. OPERATOR (ADMINISTRATOR, USŁUGODAWCA) – Collect Estate sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-135), ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, NIP: 7272839482, REGON: 38465928200000, kontakt@podkluczyk.pl.
 4. UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu. Użytkownik po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, wykupieniu Pakietu, akceptacji i aktywacji Konta przez Operatora może korzystać z Aplikacji.
 5. SERWIS – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem podkluczyk.pl (oraz domen podrzędnych tej domeny) umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem przez Operatora, w tym z udostępnionej do korzystania Aplikacji.
 6. APLIKACJA – udostępniany Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Operatora, za pośrednictwem Serwisu, program komputerowy, wspierający w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia monitorowanie zmian na publicznie dostępnych portalach branżowych oraz innych publicznych linkach do stron internetowych.
 7. KONTO – oznaczony indywidualnym loginem (adres e-mail) oraz hasłem podanym przez Użytkownika profil pozwalający na dostęp do zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora (Aplikacji), w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 8. PAKIET – wybrany przez użytkownika jeden z wariantów pakietów (Basic, Premium, Investor) charakteryzujący się odpowiednim zestawem funkcjonalności opisanych m.in. na stronie podkluczyk.pl. Każdy zestaw ma wyszczególnioną cenę, uzależnioną od wybranego czasu obowiązywania.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 11. DZIEŃ DORĘCZENIA – oznacza dzień wysłania oświadczenia/informacji o rejestracji i/lub aktywacji wykupionego Pakietu pocztą elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny użyty do rejestracji.
 12. OPŁATA – płatność za wybrany Pakiet należna Operatorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, która jest płatna zgodnie z Regulaminem.

II) Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym podkluczyk.pl (oraz domenami podrzędnymi tej domeny) jest udostępniony Użytkownikom przez Collect Estate sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-558), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, NIP: 7272839482, REGON: 38465928200000, adres do kontaktu: kontakt@podkluczyk.pl.
 2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa:
  1. Usługi świadczone przez Serwis,
  2. obowiązki Użytkownika,
  3. odpowiedzialność oraz obowiązki Operatora,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną,
  5. zasady świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Serwis,
  6. sposoby i warunki płatności,
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Działanie Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikom oprogramowania (Aplikacji), za pomocą którego możliwe jest wyszukiwanie oraz monitorowanie dostępnych publicznie ogłoszeń w popularnych portalach branżowych oraz monitorowanie zmian treści stron www pod linkami, do których można uzyskać publiczny dostęp. Funkcjonalność Aplikacji dostępna jest dla zalogowanego na Konto Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 5. Każdy Użytkownik zamierzający korzystać z usług Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu.

III) Usługi świadczone przez Serwis

 1. Operator za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. założenie i prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie,
  2. udostępnienie Aplikacji przez sieć Internet na zasadach opisanych w Regulaminie,
  3. udostępnienie miejsca na serwerze na potrzeby przechowywania przetwarzanych za pomocą Aplikacji danych Użytkownika,
  4. tworzenie strony internetowej Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji oraz udostępnienie miejsca na serwerze (hosting) w celu przechowywania danych przetwarzanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji w dowolnej chwili istotnej części Serwisu, w tym Aplikacji, w szczególności rozwoju istniejących funkcjonalności oraz rozszerzenia Aplikacji o nowe funkcjonalności. Zmiany te nigdy nie będą wpływać na uszczuplenie obowiązującej oferty w ramach istniejących Pakietów.
 3. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji. Użytkownikowi przysługują jedynie uprawnienia wprost przyznane w treści Regulaminu.
 4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakiejkolwiek innej treści w Aplikacji. W przypadku wystąpienia wobec Operatora z roszczeniami przez jakikolwiek podmiot z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez konkretnego Użytkownika określonych treści lub plików odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Wobec uzasadnionych roszczeń Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się zadośćuczynić.
 5. Użytkownik zapewnia, że majątkowe prawa autorskie umieszczanych w trakcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika treści lub plików przysługują Użytkownikowi, oraz że swoim działaniem Użytkownik nie narusza praw osób trzecich.

IV) Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem przy wykonywaniu Usług Elektronicznych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Operatorowi niezbędnych do wykonania Usług Elektronicznych informacji zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem w trakcie korzystania z Usług Serwisu oraz z Aplikacji oraz do poszanowania dobrych obyczajów i dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia Operatora w przypadku naruszenia Regulaminu przez innego Użytkownika Serwisu.

V) Odpowiedzialność oraz obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązuje się, wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, do wykonywania Usługi Elektronicznej z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.
 2. Z odpowiedzialności Operatora wyłączone są:
  1. jakiekolwiek bezprawne działania Użytkowników korzystających z usług Serwisu lub Aplikacji,
  2. jakiekolwiek domniemane straty lub potencjalne utracone korzyści przez Użytkownika, które poniósł Użytkownik w związku z nienależytym, ale niezawinionym przez Operatora działaniem Aplikacji.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi powszechnie w sieci Internet, w szczególności za włamanie na Konto Użytkownika, przejęcie haseł Użytkownika przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami.
 4. Operator nie udziela gwarancji związanych z dokładnością lub kompletnością jakichkolwiek treści prezentowanych w ramach Serwisu oraz w Aplikacji.
 5. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczeniu Usług Elektronicznych z przyczyn technicznych.
 6. Operator dołoży wszelkich możliwych starań, aby planowane przerwy techniczne miały miejsce wyłącznie w godzinach nocnych (czasu urzędowego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) oraz aby trwały możliwie jak najkrócej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub niewykonanie Usług Elektronicznych z przyczyn niezależnych od Operatora oraz za uchybienia spowodowane działaniami siły wyższej.

VI) Warunki zawierania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Do poprawnej współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, a tym samym korzystania z oferty Serwisu oraz Aplikacji wymagane są:
  1. urządzenie końcowe (komputer, tablet, telefon) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub utrudnienia techniczne po stronie Użytkownika, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji.
 3. Aby rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych w ramach Aplikacji konieczna jest rejestracja Konta Użytkownika za pomocą Formularza Rejestracji.
 4. Podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji Konta Użytkownika, a tym samym do zawarcia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz w dalszej kolejności do korzystania i rozliczania Usług Elektronicznych.
 5. W celu otrzymania faktury za dokonaną płatność Użytkownik zobowiązany jest podać dane do faktury w formularzu przed dokonaniem płatności. Dane te podane są jednorazowo wyłącznie w celu wystawienia faktury i nie są przechowywane w przez Operatora w ramach Serwisu. Faktura generowana jest automatycznie dla każdej płatności. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usług Elektronicznych na inne podmioty.
 7. Operator zachowuje prawo do odmowy rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika bez podania przyczyn.

VII) Warunki świadczenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis jest nieodpłatne. Dostęp do Aplikacji udostępnianej w ramach Serwisu jest odpłatnym rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu dostępnym w kilku wariantach funkcjonalnych i czasowych. Użytkownik chcący skorzystać z odpowiedniego wariantu musi wybrać Pakiet oraz go opłacić.
 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, że uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że korzysta z Serwisu oraz Aplikacji świadomie i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i decyzje podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.
 4. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest jedynie na pisemny wniosek Użytkownika wysłany Operatorowi przy użyciu adresu poczty elektronicznej identycznego jak użytego do rejestracji w Serwisie.

VIII) Płatności

 1. Użytkownik dla swojego Konta ma prawo odpłatnie rozszerzyć funkcjonalność Serwisu o dostęp do jednego z wariantów Aplikacji.
 2. Operator udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. za pośrednictwem zewnętrznych elektronicznych serwisów obsługujących płatności (Przelewy24)
 3. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z zakupionego w Serwisie Pakietu w ciągu 14 dni od daty zakupu i przysługuje mu wtedy 100% zwrot wpłaconych środków.
 4. Po dokonaniu płatności w Serwisie przez Użytkownika, Operator udostępnia Użytkownikowi fakturę zakupową przy użyciu poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

IX) Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Serwis

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Użytkownik może składać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@podkluczyk.pl.
 2. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie niezgodności funkcjonalności z ofertą oraz technicznych kwestii po stronie Operatora wpływających na poprawność działania Serwisu lub Aplikacji.
 3. Operator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 4. Operator rozpatruje reklamacje jedynie od Użytkowników, z którymi zawarł umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, a więc od Użytkowników posiadających Konto w serwisie.
 5. Reklamacje wysyłane z adresu poczty elektronicznej innego niż podany przy rejestracji nie będą rozpatrywane przez Operatora.
 6. W celu przyspieszenia procesu reklamacji zaleca się udzielenia w wiadomości reklamacyjnej jak największej ilości informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości oraz daty ich wystąpienia.
 7. Operator udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz w porozumieniu z Użytkownikiem dodatkowo w inny podany przez Użytkownika sposób.

X) Warunki rozwiązania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług w dowolnym czasie w drodze porozumienia.
 2. Umowa pomiędzy stronami może zostać rozwiązana w drodze wypowiedzenia:
  1. na wniosek Użytkownika:
   1. w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@podkluczyk.pl, z zaznaczeniem, że umowa rozwiązana po upływie 14 dni od dnia zakupu skutkuje utratą prawa do zwrotu wszelkich opłat.
  2. na wniosek Operatora:
   1. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,
   2. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku działania Użytkownika na szkodę Operatora,
   3. w przypadku niedokonania opłaty przez Użytkownika w terminie,
   4. w przypadku wykonywania przez Użytkownika czynności niezgodnych z prawem,
   5. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w dowolnym momencie, z zaznaczeniem, że opłaty wniesione przez Użytkownika pokrywające okres przekraczający okres wypowiedzenia podlegają zwrotowi proporcjonalnemu do pozostałego opłaconego okresu.
  3. Wypowiedzenie Umowy przez dowolną ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zaznaczeniem, że właściwym do kontaktu Operatora z Użytkownikiem jest jedynie adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Użytkownika.
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

XI) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Operatora w ramach działalności Serwisu oraz Aplikacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawierane są zgodnie z obowiązującym na terytorium kraju prawem oraz wyłącznie w języku polskim.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminy, w szczególności w przypadku rozwoju Serwisu oraz rozszerzenia Aplikacji o dodatkowe funkcjonalności. Zmiany w regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Operatora.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będą w miarę możliwości rozwiązywane polubownie, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia na drodze sądowej zostaną skierowane do sądu właściwego ze względu na siedzibę Operatora.